Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

ikaris
2704 2c73
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 10 2017

ikaris
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

September 09 2017

Write beautifully what people don’t want to hear.
— Frederick Seidel
(via pre-party)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
0979 d9bf 500

awake-society:

Productive

Reposted fromAmericanlover Americanlover
ikaris
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viathauturien thauturien
ikaris
ikaris
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaro-koko ro-koko

September 04 2017

9921 8eda
6741 7f34 500

furtho:

Hans W Silvester’s Pub In Dublin, 1950s (via here)

Reposted fromSuzi Suzi viaK8 K8

September 03 2017

ikaris
5241 26d5
Reposted fromoutoflove outoflove viatantalum tantalum

August 28 2017

ikaris
3977 644a
Reposted fromEctopia Ectopia viainsanedreamer insanedreamer

August 26 2017

ikaris
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaisnotcominghome isnotcominghome

August 22 2017

ikaris
0224 eb3e 500
Reposted fromzorza zorza viawiksz wiksz
ikaris
6977 c99f
Reposted fromkarahippie karahippie viatantalum tantalum

August 18 2017

ikaris
Reposted fromshakeme shakeme viailovegreen ilovegreen
ikaris
0189 d245
Bukowski

August 14 2017

ikaris
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl