Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

ikaris
6977 c99f
Reposted fromkarahippie karahippie viatantalum tantalum

August 18 2017

ikaris
Reposted fromshakeme shakeme viailovegreen ilovegreen
ikaris
0189 d245
Bukowski

August 14 2017

ikaris
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viailovegreen ilovegreen

August 09 2017

ikaris
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 03 2017

ikaris
4493 871c
ikaris
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
ikaris
1040 1c02
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakrainakredek krainakredek
9267 8479 500
Reposted fromlouse louse vialexxie lexxie
ikaris
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie

August 01 2017

ikaris
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska

July 30 2017

ikaris
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

July 28 2017

ikaris

July 26 2017

ikaris
5720 e636 500
Poezje vol.2

July 25 2017

ikaris
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viathauturien thauturien

July 24 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

July 23 2017

ikaris
5260 9b83
Reposted fromretaliate retaliate viawiksz wiksz

July 20 2017

ikaris
Reposted fromFlau Flau viasaysomething saysomething
ikaris
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ikaris
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl