Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

ikaris
1268 abac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna

June 14 2017

ikaris
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso

June 13 2017

ikaris

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viakrainakredek krainakredek
ikaris
7504 ccdd
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3916 d1d0 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
ikaris
8398 3d55
Reposted fromtoskalatte toskalatte viathauturien thauturien
ikaris
7093 cbe2

June 12 2017

ikaris
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viathauturien thauturien

June 10 2017

ikaris
4046 80e1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viailovegreen ilovegreen

June 08 2017

ikaris
1359 f5e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatantalum tantalum
ikaris
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viamy-life my-life
ikaris

June 07 2017

ikaris
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viawiksz wiksz
ikaris

June 05 2017

ikaris
3008 c50d 500
Reposted fromnazarena nazarena viailovegreen ilovegreen
ikaris
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll viaannaa annaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl