Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

ikaris
5157 0c2f 500
Reposted frompiehus piehus viawiksz wiksz

October 19 2019

ikaris
What horrifies me most is the idea of being useless: well-educated, brilliantly promising, and fading out into an indifferent middle age.
— Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath
Reposted fromlifeless lifeless viawiksz wiksz

October 17 2019

ikaris
2950 47f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 02 2019

9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamiimi miimi

September 25 2019

ikaris
4310 20f5 500
I feel you, Clay Jensen
Reposted byVinrolilexxiemiimiwaniliowaawszystkodupayouaresonaiveumierajstadmyszkaminnietyhrstrangeeemyszkaminniecotarsky

September 22 2019

ikaris
Reposted fromlone-wolf lone-wolf vialexxie lexxie

September 18 2019

ikaris

September 15 2019

ikaris
8545 7e83 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawiksz wiksz
ikaris
8311 58d8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
ikaris
ikaris
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie

September 11 2019

9629 ff45
Reposted frombrumous brumous viaindisputabel indisputabel

August 30 2019

ikaris
7340 22bf 500
Reposted fromlady-blues lady-blues viainsanedreamer insanedreamer

August 17 2019

ikaris
1679 8ef3 500
Reposted fromxawery xawery viabookart bookart
ikaris
1668 e22f 500
Reposted fromnutt nutt viawiksz wiksz

August 14 2019

ikaris

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"

August 05 2019

ikaris
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve vianayantara nayantara

August 01 2019

7747 f530 500

July 10 2019

ikaris

June 22 2019

ikaris
flasknarsfostervatten merelygifted

Damn right, motherfuckers.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viamehhh mehhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl