Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

ikaris
2937 0977
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagdziejestola gdziejestola

March 22 2018

4655 6d16
Reposted fromPoooly Poooly viagdziejestola gdziejestola

March 21 2018

ikaris
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaAmericanlover Americanlover
ikaris
Reposted frommrrru mrrru viaAmericanlover Americanlover

March 01 2018

ikaris
2658 2c9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoffeelover coffeelover
ikaris
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viawiksz wiksz
ikaris
ikaris
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viaShittyKitty ShittyKitty

February 25 2018

ikaris
ikaris
6028 57fa
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialexxie lexxie
ikaris

February 15 2018

ikaris

February 12 2018

ikaris
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viazwierzewyzsze zwierzewyzsze

February 08 2018

ikaris
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaAmericanlover Americanlover
ikaris

February 04 2018

4762 6daa 500
Reposted frombrumous brumous viazwierzewyzsze zwierzewyzsze
ikaris
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia.
— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być

February 01 2018

ikaris
5875 0306 500
Reposted fromprzegrany przegrany vianayantara nayantara

January 28 2018

ikaris
0263 3db3 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasoundofsilence soundofsilence

January 25 2018

ikaris
7337 ef56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl