Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

ikaris
1438 2c30 500
Reposted fromnyaako nyaako viaannaa annaa

October 11 2017

ikaris
6359 0b40 500
ikaris
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek

October 06 2017

2140 35f4 500

idotravel:

nature

Reposted fromAmericanlover Americanlover

September 25 2017

ikaris
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viawiksz wiksz
ikaris
1913 87d2
Reposted fromfitvet fitvet viawiksz wiksz

September 21 2017

0207 b55e 500
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer

September 18 2017

ikaris
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialexxie lexxie
ikaris
6173 f208 500

September 17 2017

ikaris
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiksz wiksz
7709 1dec 500

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viawiksz wiksz

September 14 2017

ikaris
1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viasarkastyczna sarkastyczna
ikaris
ikaris
2028 a399 500
Reposted fromslodziak slodziak viaK8 K8
ikaris
2704 2c73
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 10 2017

ikaris
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

September 09 2017

Write beautifully what people don’t want to hear.
— Frederick Seidel
(via pre-party)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
0979 d9bf 500

awake-society:

Productive

Reposted fromAmericanlover Americanlover
ikaris
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viathauturien thauturien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl